JOKey không thu thập bất kì dữ liệu gì của bạn

Tính bảo mật của JOKey được đảm bảo bằng cơ chế Sandbox của macOS
JOKey không yêu cầu bất kì truy cập nào ngoài Sandbox, do đó:

  • Không thể truy cập Network
  • Không thể truy cập Hardware
  • Không thể truy cập hệ thống file

Kiểm tra Sandbox của JOKey bằng command codesign:

codesign -d -vvv --entitlements - ~/Library/Input\ Methods/JOKey.app

Kết quả như sau:

Executable=~/Library/Input Methods/JOKey.app/Contents/MacOS/JOKey
Identifier=afixer.inputmethod.JOKey
...
[Dict]
	...
	[Key] com.apple.security.app-sandbox
	[Value]
		[Bool] true
	[Key] com.apple.security.automation.apple-events
	[Value]
		[Bool] true
	[Key] com.apple.security.temporary-exception.apple-events
	[Value]
		[Array]
			[String] com.apple.safari
			[String] com.google.chrome
			[String] com.microsoft.edgemac
			[String] com.vivaldi.Vivaldi
			[String] com.operasoftware.Opera
			[String] com.brave.Browser
			[String] com.coccoc.Coccoc

Trong đó: